Actueel nieuws

Webinar internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

1 week 5 days ago
Op woensdag 28 april wordt wereldwijd aandacht geschonken aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten tijdens de internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken, organiseert ter ere van deze dag een Engelstalige webinar op 28 april van 13:30 tot 14:45 uur.

Ministerie van SZW roept op tot elk halfuur bewegen in nieuwe campagne

2 weeks 4 days ago
Op donderdag 8 april heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met EU-OSHA/Focal Point een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen, zoals beeldschermwerkers en chauffeurs, worden hierin opgeroepen om elk half uur even te bewegen.

Week van de RI&E vraagt aandacht voor gezondheid van werknemers

1 month 1 week ago
Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met het thema: “precies wat u nodig heeft”.  Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. 

Meld je aan voor de kick-off van de nieuwe campagne lichamelijke onderbelasting

1 month 1 week ago
Op donderdag 8 april lanceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie van SZW aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen worden hierin opgeroepen om elk half uur even te bewegen. Bijvoorbeeld door vaker op te staan, wandelend te vergaderen, even de polsen los te maken of een paar squats te doen.

TNO lanceert podcastserie over Arbobalans 2020

1 month 2 weeks ago
Onderzoek- en adviesbureau TNO heeft een podcastserie gepubliceerd over de meest opvallende punten uit de Arbobalans 2020 . Dit is een onderzoek waarin een breed overzicht gegeven wordt van de ontwikkelingen en de kwaliteit van arbeid in Nederland. De serie, bestaande uit drie afleveringen van ieder 20 minuten, zijn te beluisteren op de website van TNO’s Monitor Arbeid.

Vraag het Vignet Vitaal Bedrijf aan

1 month 3 weeks ago
Vitaliteit is van groeiend belang voor bedrijven. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wanneer bedrijven goed bezig zijn op het gebied van vitaliteit, willen zij dit laten zien aan (toekomstige) werknemers, klanten en relaties. Daarom lanceerde Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Vignet Vitaal Bedrijf. Met het Vignet ziet iedereen in één oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is binnen een organisatie.

NVAB lanceert een podcast voor de Rookvrije Organisatie

1 month 3 weeks ago
Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet rookvrij kunnen opgroeien. Daarom pleit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor het toewerken naar een Rookvrije Generatie. Op de route hiernaartoe is ook het bedrijfsleven – met ruim 8.9 miljoen werkenden - een belangrijk onderdeel. De ambitie is dat alle organisaties in 2040 rookvrij zijn. Met het project ‘Rookvrije Organisatie’ helpt de NVAB bedrijfsartsen om het roken binnen bedrijven actief aan te pakken. Als onderdeel van dit project is de podcast ‘Rookvrij! werkt beter’ gestart, waarin bedrijfsartsen, deskundigen en werkgevers de kansen en obstakels op weg naar rookvrij werken bespreken.

Ministerie van SZW stimuleert thuiswerken

2 months 1 week ago
Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is het heel belangrijk dat iedereen die kan thuiswerken dat ook doet. De inzet van het kabinet is er daarom op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handreiking met concrete criteria voor thuiswerken opgesteld. Deze kunnen werkgevers en werknemers ondersteunen bij thuiswerken. Ook worden de resultaten van een recent onderzoek gedeeld waarin gekeken wordt naar gedragsfactoren die een rol spelen bij thuiswerken.

Kennisplatform duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen gelanceerd

2 months 2 weeks ago
Voor zowel werkgevers als werkenden zelf is het van belang om gezond en gemotiveerd te kunnen werken tot aan je pensioen. Dat geldt ook voor degenen met zwaar werk. Tegelijkertijd neemt het tempo van veranderingen in het werk steeds meer toe en wordt het voor werkenden steeds belangrijker om te blijven leren en ontwikkelen. Dat vraagt van zowel werkgevers als werkenden inzet op duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. 

Financiële tegemoetkoming voor werkgevers bij het sneltesten

2 months 2 weeks ago
Het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen die werkgevers financiële ondersteuning biedt om werknemers op corona te laten testen. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. In eerste instantie is de regeling alleen bedoeld voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is.

Rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ gepubliceerd

2 months 3 weeks ago
Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbel-rapport van de Inspectie SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport bestaat uit 2 delen en beide delen weerspiegelen de perspectieven en kennis van deskundigen uit het werkveld zelf.

Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken

2 months 3 weeks ago
De situatie rondom het coronavirus is zeer zorgelijk. Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een van de belangrijkste maatregelen. Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste mensen die thuis kunnen werken dat ook doen. Maar er is nog steeds verbetering mogelijk. Nu er een derde golf dreigt, moeten we alles op alles zetten. Het kabinet zoekt, samen met de sociale partners, steeds naar manieren om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Daarom stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week een brief naar de Kamer met extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven.

Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start

3 months ago
Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) . Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar.

Onderzoek “Arbobalans” biedt inzicht in arbeidsomstandigheden in 2019

3 months ago
Deze week biedt minister Koolmees de resultaten van de Arbobalans 2020 aan de Tweede Kamer aan. Dit tweejaarlijkse door TNO uitgevoerde onderzoek geeft op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden. Ook geeft het onderzoek inzicht in het arbobeleid in bedrijven in Nederland. De gepresenteerde cijfers dateren van vóór de COVID-19 pandemie. Hieronder zetten we een aantal belangrijke bevindingen op een rij.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar

3 months 1 week ago
In de Staatscourant (2021, 67) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst is gepubliceerd op 1 januari 2021.

Toolkit gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkplek

3 months 2 weeks ago
Als onderdeel van het Europese samenwerkingsproject Joint Action CHRODIS PLUS heeft het RIVM meegewerkt aan een toolkit die helpt een werksituatie te creëren met aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De toolkit is bedoeld voor werkgevers en functionarissen die werkzaam zijn op de terreinen van HR hazard ratio, management, arbodienstverlening en catering.
Checked
1 hour 4 minutes ago
Nieuwsberichten op Arboportaal
Subscribe to Actueel nieuws feed